CS 2K tužidlo Air Plus 0.9 l

Kód: CS152419
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
495 Kč –15 %
CS 2K tužidlo Air Plus 0.9 l
495 Kč –15 % 423 Kč 511,83 Kč včetně DPH
Skladem
2K tužidlo Air Plus 0.9 l

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: n-butyl-acetát Hexametylén-di-izokyanatan, polymery aromatické polyizokyanát (4-methylbenzensulfonyl)isokyanát m-tolyliden-diisokyanát Dodatečné označení EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: