CS 2K Plnič šedý Air Plus 3,6l

Kód: CS152417
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
1 290 Kč –7 %
CS 2K Plnič šedý Air Plus 3,6l
1 290 Kč –7 % 1 204 Kč 1 456,84 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

šedý plnič air plus který je vhodný pro běžnou denní aplikaci jako plnič a zejména je vhodný pro malé a bodové opravy.Ideální pro sušení na vzduchu. 2K Plnič Air Plus je charakterizován vynikající brousitelností, dobrou ochranou proti korozi a výjimečnou přilnavostí. Je vhodný obzvláště pro sušení bez sušení v kabině při 20°C. 

 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: xylen Dodatečné označení EUH208 Obsahuje Dibutylcíndilaurat. Může vyvolat alergickou reakci. 2.3 Další nebezpečnost Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: