CS 1K EASY plnič černý, 400 ml

Kód: CS151523
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
291 Kč –41 %
CS 1K EASY plnič černý, 400 ml
291 Kč –41 % 172 Kč 208,12 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Carsystem plnič ze skupiny TecLine 1K akrylových plničů s excelentními plnicími vlastnostmi v jednom stříkacím procesu. 1K plnič může být aplikován ve vícenásobném procesu, čímž se dosáhne větší tloušťky vrstvy. Produkt je ideální pro bodové opravy stejně jako pro opravy celých dílů.
 
- Má velmi vysokou výplň a neprůhlednost
- Jednoduché, rychlé a časově úsporné zpracování
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro mokré a suché broušení
- přemalovatelné barvami na vodní bázi a na bázi rozpouštědla
- Odolnost proti silikonu
- Perfektní přilnavost na:
 ocel, hliník, polyesterový tmel, staré nátěry
- Na tyto plasty:
o PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP
 
 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly.Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: aceton n-butyl-acetát 2-Methoxy-1-methylethylacetát Dodatečné označení EUH208 Obsahuje 4-morpholinecarbaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: