CS Elastic Změkčovací přísada číra 1,0l

Kód: CS155543
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
1 200 Kč –4 %
CS  Elastic Změkčovací přísada číra 1,0l
1 200 Kč –4 % 1 158 Kč 1 401,18 Kč včetně DPH
Momentálně nedostupné

Detailní informace

Detailní popis produktu

Elastická změkčovací přísada pro všechny běžně používané 2K automobilové barvy a číre laky, možnost přidání  do 2K plničů a základů. Vhodné použít na plasty

 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladování: P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: n-butyl-acetát

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: