CarSystem UV plnič v spreji 400ml

Kód: CS154190
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
1 300 Kč –30 %
CarSystem UV plnič v spreji 400ml
1 300 Kč –30 % 908 Kč 1 098,68 Kč včetně DPH
Do týdne

Detailní informace

Detailní popis produktu

1K UV  číry plnič pro bodové opravy, speciálně pro sušení UV lampou. Výborný rozliv, vysoký podíl pevných částic, extrémně rychlé sušení.

 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

 Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.Opatření: P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Skladování: P405 Skladujte uzamčené. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: aceton xylen butan-1-ol (1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate 2,2-bis(akryloyloxymethyl)butyl-akrylát ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate Dodatečné označení Obsahuje 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2- metyl-2H-izothiazol-3-jedno, bronopol (INN). Konzervační prostředky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: