CarSystem UV Füller 1K plnič na rychlé opravy

Kód: CS154189
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
2 500 Kč –16 %
CarSystem UV Füller 1K plnič na rychlé opravy
2 500 Kč –16 % 2 103 Kč 2 544,63 Kč včetně DPH
Do týdne
UV plnic na lokalne opravy. K produktu je potrebna UV lampa

Detailní informace

Detailní popis produktu

0
 
 
 
Technický popis

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Skladování: P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: (1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate aceton 2,2-bis(akryloyloxymethyl)butyl-akrylát ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate Dodatečné označení Obsahuje 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2- metyl-2H-izothiazol-3-jedno, bronopol (INN). Konzervační prostředky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: