CarSystem KS-100 Ochrana podvozku - natírací bitumen 1 L

Kód: CS126032
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
241 Kč –15 %
CarSystem KS-100 Ochrana podvozku - natírací bitumen 1 L
241 Kč –15 % 204,85 Kč 247,87 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

KS-100 je dlouhodobý antikorozní prostředek pro ošetření podvozku všech typů vozidel. Chrání podvozek před kameny, posypovou solí atd.
 
VLASTNOSTI
KS-100 je tixotropní, omyvatelná ochrana podvozku ze směsi bitumen-pryskyřice, která chrání podvozky vozidel před korozí a snižuje hluk na silnici
 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Opatření: P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladování:P405 Skladujte uzamčené. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: uhlovodíky, C9, aromatické Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, Izoalkany, cyklické sloučeniny, aromáty (2-25%) uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: