CarSystem Klarlack Bezbarvý akrylový lak Sprej 400ml

Kód: CS126025
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
136 Kč –34 %
CarSystem Klarlack Bezbarvý akrylový lak Sprej 400ml
136 Kč –34 % 90 Kč 108,90 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

 Bezbarvý akrylový jednosložkový lak. Vhodný k přelakování všech bází a metalíz, 400ml

 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly.Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: aceton 2-Methoxy-1-methylethylacetát uhlovodíky, C9, aromatické n-butyl-acetát

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: