CARSYSTEM ISO-VE 7030 isopropanol odmašťovač 5 L

Kód: CS154034
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
935 Kč –19 %
CARSYSTEM ISO-VE 7030 isopropanol odmašťovač 5 L
935 Kč –19 % 758 Kč 917,18 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

VLASTNOSTI
Carsystem ISO-VE 7030 je univerzální čistič na bázi isopropanolu a vody. Čistič je vhodný pro jemné a účinné čištění citlivých povrchů. ISO-VE 7030 je dále ideální pro čištění plastových povrchů před lakováním / penetrací nebo lepením.
 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.isopropyl-alkohol

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: