AUTO-K folie ve spreji bílá 400ml

Kód: KW233251
Neohodnoceno
Značka: Peter Kwasny
248,30 Kč 300,44 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Fólie ve spreji  umožňuje měnit barvu kol, zpětných zrcátek ,spoilery,mřížek a doplněk na aute. Kromě toho lze aplikovat na kov,sklo a dřevo. Kdykoliv je možné vrátit se k barvě původní bez jakéhokoli poškození povrchu. Jednoduchá aplikace. K dispozici jsou lesklé, matné a dokonce neonové. Ochranná odolnost proti kamínkům, škrábancům a nečistotám. Je odolný při mytí, soli a olejům.lze jej opakovaně přestříkat při poškození. 

 

 

· Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP · Výstražné piktogramy
GHS02GHS02-flame GHS07GHS07-exclamation-mark GHS09GHS09-environment
· Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty označení:
Nafta (ropná), hydrogenovaný lehký benzen <0,1%
EC921-024-6 uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexan, <0,1% benzen
n-butylacetát
Xylen (směs izomerů)
· Varování o nebezpečích
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí může prasknout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost a závratě.
H411 ​​Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
· Bezpečnostní instrukce
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte štítek.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Nekuřte.
P211 Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení.
P251 Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par / aerosolu.
P271 Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě.
Zabraňte uvolnění P273 do životního prostředí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P312 Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P332 + P313 Dojde-li k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P391 Sbírejte rozlitý produkt.
P410 + P412 Chraňte před přímým slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C / 122 ° F.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními /
mezinárodní předpisy.
· Dodatečné informace:
Bez dostatečného větrání je možné vytváření výbušných směsí.
EUH208 Obsahuje bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakát, methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidylsebakát, reakční směs sestávající z alfa-3- (3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-
hydroxyfenyl) propionyl-omega-, alfa-3- (3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)
propionyl-omega-hydroxypoly (oxy-ethylen). Může způsobit alergické reakce.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: