AUTO-K BELTON kladívková barva zelená 400ml

Kód: KW323005
Neohodnoceno
Značka: Peter Kwasny
188,45 Kč 228,02 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kladívková barva ve spreji zelená

Pololesklá, rychleschnoucí kvalitní sprejová barva k dosažení speciálního kladívkového efektu.
Barvu ve spreji lze využít např. na poštovní schránky, zábradlí, železo a mnoho dalšího. 

AUTO-K BELTON kladívková barva zelená 400ml

AUTO-K BELTON kladívková barva zelená 400ml

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

Výstražné piktogramy
GHS02, GHS07

· Signální slovo Nebezpečí
· Nebezpečné komponenty označení:
aceton
propan-2-ol butanon
· Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí může prasknout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte štítek.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Ne
kouření.
P211 Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení.
P251 Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par / spreje.
P271 Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud
přítomný a snadno proveditelný. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními
předpisy.
· Další informace: Bez přiměřeného větrání může dojít k vytvoření výbušné atmosféry / směsi plynů 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: