3M Fastcut leštíci pasta Plus Extreme, 1 kg

Kód: 3M51815
Výprodej
Neohodnoceno
Značka: 3M
946 Kč 1 144,66 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Údaje o výrobku
  • Výjimečně rychlé řezání
  • O 20–25 % nižší spotřeba produktu na plochu než při leštění s pomocí Fast Cut + / XL
  • Dosáhněte výjimečného lesku
  • Odstranění nadměrného postřiku

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme je rychle řezající tekuté brusivo určené k rychlému odstraňování poškrábání po broušení po provedení vyrovnávání nebo seřezávání pomocí 3M 260L P1500 a následně Trizact 3000. Používejte se zelenou podložkou barevně kódované řady brusných materiálů společnosti 3M™.

Brusná pasta 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme je rychlořezná abrazivní kapalná směs určená pro rychlé odstranění škrábanců z broušení po zarovnávání nebo odstraňování prachu pomocí přípravku 3M 260L P1500 a následně Trizact 3000. Zajišťuje vysoký lesk nových i starších nátěrů automobilů. Používejte s rotační nebo orbitální leštičkou vybavenou zeleným kotoučem z barevně kódované řady 3M™. Brusná pasta 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme patří k nejnovější generaci oceňovaných barevně kódovaných vícesložkových produktů vytvořených pro opravu obnovu laku a opravu jeho vad, například oxidace, povrchových škrábanců, škrábanců z myčky atd. Zajišťuje vynikající lesk.

 

 
 
 
Technický popis

Nařízení (ES) č. 1272/2008 - CLP Signální slovo VAROVÁNÍ. Symboly: GHS08 (Nebezpečnost pro zdraví) Výstražné symboly Složky: Látka Číslo CAS EC No. % váha Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-25%) 919-446-0 5 - 8 Standardní věty o nebezpečnosti: H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici: nervový systém | H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyn/pokyny pro bezpečné zacházení Všeobecné: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P260A Nevdechujte páry. Odstraňování: P501 Odstraňte obsah/obal dle platných právních předpisů. Doplňkové informace: Doplňkové informace o nebezpečnosti:: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 4% směsi se skládá ze složek neznámé akutní orální toxicity. Obsahuje 2% složky s neznámou nebezpečností pro vodní prostředí.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: