2K UHS Extra Klarlack 5L

Kód: SC82015
Neohodnoceno
2 090 Kč 2 528,90 Kč včetně DPH
Skladem

-špičkový čirý lak zaměřený na výkonnost a vzhled -schnutí 15min při 60°C nebo 4h při 20°C -po zchlazení možno ihned leštit a předat

Detailní informace

Detailní popis produktu

Špičkový lak s vynikajícím rozlivem a vysokým leskem, snadnou aplikací a vysokou produktivitou pro vytíženou autolakovnu. Při plné obsazenosti boxu zkracuje odvětrání mezi vrstvami na minimum a za 15min v boxu je možno po zchlazení díly leštit a instalovat díky vysokému počátečnímu vytvrzení danému nejkvalitnějšími použitými surovinami. Lak je určen pro aplikaci na vodou ředitelné i konvenční materiály, vyniká vysokou odolností proti UV záření, povětrnosti a chemickým vlivům. Pečlivě vyvážená receptura zaručuje bezpečnou a snadnou zpracovatelnost.

Popis aplikace:

Poměr tužení 2:1 s tužidlem Performance Härter. Aplikace s tryskou 1,3mm pistolí s RP technologií, 0,5+1 vrstvy. Schnutí 15min / 60°C (4h / 20°C) na leštění, 10min / 60°C (1,5h / 20°C) na odolnost proti prachu. Odvětrání mezi vrstvami 5-7 minut, 10 minut před sušením v boxu. IR sušení 8-15 minut. Po zchlazení vyniká vysokou počáteční tvrdostí umožňující ihned leštit a instalovat díly. Možno aplikovat při teplotě nad 15°C a r.h. do 75%.

 
 
 
Technický popis
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02
GHS07
GHS09
Signální slovo Varování
Nebezpečné komponenty k etiketování:
n-butyl-acetát
pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate)
Reakční hmota bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebakát
dibutylbis(dodecylthio)stannane
Údaje o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Další údaje:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: