2K HS Anti Scratch Plus Klarlack 5L

Kód: SC82165
Neohodnoceno
1 590 Kč 1 923,90 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

2K HS Anti Scratch Plus Klarlack 5L

GHS02

2K HS Anti Scratch Plus Klarlack 5L

GHS07

2K HS Anti Scratch Plus Klarlack 5L

GHS08

Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování:

butyl-acetát

xylen

methyl-methakrylát

Reakční hmota bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebakát

Údaje o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz

kouření.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: